Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Ureditev bivanja /

Ureditev prebivanja v Sloveniji

Državljani EU in EGP

Državljani Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora lahko prve tri mesece po vstopu prebivajo v Sloveniji brez prijave prebivanja, za daljše obdobje pa ga morate prijaviti, to je, vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Vlogo za izdajo potrdila oddate pri upravni enoti, na območju katere prebivate, z ustreznimi dokazili razloga prebivanja (potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, dokazilo o samozaposlenosti, dokazilo o sprejemu na študij, zadostna sredstva za preživljanje – mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in podobno).

Če izpolnjujete pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se vam potrdilo izda z veljavnostjo petih let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko na vašo prošnjo obnovi pod enakimi pogoji, pod kakršnimi se lahko izda. 

Po petletnem neprekinjenem prebivanju na podlagi potrdila o prijavi prebivanja lahko pridobite dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji z neomejeno časovno veljavnostjo. Za sprejem prošnje in za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere prebivate.

Državljani t. i. tretjih držav

Če želite v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini oz. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države EU, ki nas zastopa, dobiti vizum. Iz enakih razlogov lahko vstopite v našo državo in tu določen čas (največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč od dneva prvega vstopa) prebivate zgolj na podlagi potnega lista, če ste državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje.

Če ste imetnik enotnega vizuma, ki ga je izdala druga država pogodbenica Schengenskega sporazuma, lahko v času veljavnosti vizuma vstopite v Republiko Slovenijo in v njej prebivate, če izpolnjujete pogoje za vstop, in sicer:

  • imate zagotovljena sredstva za preživljanje,
  • imate dokazila o namenu prebivanja,
  • ne ogrožate javnega reda, nacionalne varnosti ali mednarodnih odnosov katere koli države pogodbenice.

Z veljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, in veljavno potno listino lahko vstopite v Republiko Slovenijo in v njej do tri mesece tudi prebivate, če izpolnjujete pogoje za vstop in niste na nacionalnem seznamu oseb oziroma tujcev, ki jim Republika Slovenija ne dovoli vstopa na svoje ozemlje.

Podrobnejše informacije o vrstah vizumov, postopku pridobitve, potrebni dokumentaciji in o tem, kateri državljani potrebujejo vizum za Slovenijo oziroma ga ne potrebujejo, lahko dobite na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo morate vložiti pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, to pa jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v državi. Ob izpolnjevanju vseh pogojev upravna enota izda dovoljenje in ga pošlje diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini, kjer vam ga vročijo.

Osnovni pogoji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje v Sloveniji so:

  • veljavni potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji);
  • ustrezno zdravstveno zavarovanje;
  • zadostna sredstva za preživljanje (mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
  • potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno.

Poleg tega morate za izdajo dovoljenja za prebivanje izpolnjevati še druge pogoje, odvisne od namena vašega prebivanja v Republiki Sloveniji (na primer veljavno delovno dovoljenje, sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo, dokazilo izobraževalne ustanove o sprejemu na študij in podobno).

Ob vlogi za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje je treba na veleposlaništvu plačati konzularno takso v višini 102 EUR.

Z 18. majem 2011 se začenja izdaja dovoljenj za prebivanje v obliki izkaznice (biometrično dovoljenje za prebivanje). Skladno z novo ureditvijo mora prosilec ob predložitvi vloge poleg predpisane dokumentacije oddati prstne odtise. Izjema so otroci, ki še niso dopolnili 6. leta starosti, in tujci, ki ne morejo oddati prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjeni pogoji, kakršni veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložite sami oziroma vaš zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri upravni enoti, na območju katere prebivate.